Ayurveda Medicine

Bhasma
(Calicinated drug)
Churna
(Powdered herb)
ABHAYARISHTAM  ABHRA BHASMAM (101)   AMRITAMEHARI CHURNAM 
AMRITARISHTAM  ABRABHASMAM CAPSULE  ASHTACHURNAM 
ARAGWADHARISHTAM  ANNABHEDI SINDURAM CAPSULE  AVALGUJABIJADI CHURNAM 
ARAVINDASAVAM  ARKA LAVANAM  AVIPATHI CHURNAM 
ASOKARISHTAM  AVILTHOLADI BHASMAM  BRIHATVAISWANARA CHURNAM 
ASWAGANDHARISHTAM  CHATURMUKHACHINTAMANIRASAM  CHERIYA KARPURADI CHURNAM 
AYASKRITI  GANDHAKA RASAYANAM (101)  DADIMASHTAKA CHURNAM 
BALAMRITAM  GANDHAKA RASAYANAM (14)  DASANAKANTI CHURNAM 
BALARISHTAM  GANDHAKA RASAYANAM (21)  ELADI CHURNAM 
CHANDANASAVAM  GANDHAKA RASAYANAM (7)  GUGGULUPANCHAPALAM 
CHAVIKASAVAM  HINGULABHASMAM CAPSULE  HIMGUVACHADI CHURNAM 
CHITRAKASAVAM  KALYANAKSHARAM  HUTABHUGADI CHURNAM 
DANTHYARISHTAM  KANMADA BHASMAM CAPSULE  INDUPPUKANAM 
DASAMULARISHTAM  KANTHASINDOORAM (7) CAPSULE  KACHORADI CHOORNAM 
DEVADARVYARISHTAM  KANTHASINDURAM(14)  KAPITHASHTAKAM 

Ghrita
(Ghee based)
Gulika
(Pill)
Kashaya
(Decoction)
AMRITHAPRASA GHRITAM  AGNIKUMARARASAM  AMRITOTTARAM KASHAYAM 
ARDRAKA GHRITAM  ASALLYADI GULIKA  ARAGWADHADI KASHAYAM 
ASOKA GHRITAM  BALAPRIYA GULIKA  ARAGWADHADIKWATHAM(TABLET) 
BRAHMI GHRITAM  BALATAILAM CAPSULE  ARDHAVILWAM KASHAYAM 
BRHACHAGALADI GHRITAM  BRIHALKASTHURIBHAIRAVAM  ASHTAVARGAM KASHAYAM 
CHARNGERYADI GHRITAM  BUKTANJARI GULIKA  ASHTAVARGAM KWATHAM(TABLET) 
DADIMADI GHRITAM  CHANDANADIVARTHI  BALAGULUCHYADI KWATHAMTABLET 
DEHAPOSHANA YAMAKAM  CHANDRAPRABHA VATIKA  BALAGULUCHYADI KASHYAM 
DHANWANTARA GHRITAM  CHARNGERYADIGULIKA  BALAJIRAKADI KASHYAM 
DHATHRYADI GHRITAM  CHENCHILLYADI GULIKA  BALAPUNARNAVADI KASHYAM 
GRAHANYANTAKA GHRITAM  CHERIYA ANTHRAKUTARAM GULIKA  BHADRADARVADI KASHYAM 
GULGULUTIKTAKA GHRITAM  CHUKKUMTHIPPALYADI GULIKA  BRAHMIDRAKSHADI KASHAYAM 
INDUKANTA GHRITAM  DHANWANTHARAM GULIKA  BRIHATYADI KASHYAM 
JATYADI GHRITAM  DRAKSHADI KWATHAM (TABLET)  CHANDANOSIRADI KASHAYAM 
KALYANAKA GHRITAM  GOPICHANDANADI GULIKA  CHANDRASURADI KASHAYAM 

All Ayurvedic Products are available here.

Kashaya
(Decoction)
ABHAYAMRITHA RASAYANAM  ELANIR KUZHAMPU  ADITYAPAKA TAILAM 
AGASTYARASAYANAM  KACHAYAPANAM KUZHAMPU  ANU TAILAM 
AJASWAGANDHI LEHAM  KARPURADI KUZHAMPU  ARANYA TULSYADI KERATAILAM 
Amrasara Rasayanam  NAYANAMRITAM KUZHAMPU  ARUKALADI TAILAM 
BRAHMARASAYANAM  NETHRAMRITHAM  ASANAELADI KERA THAILAM 
CHERIYA CHINCHADI LEHAM  SAMSKRITHAMADHU  ASANAMANJISHTADI TAILAM 
CHERIYA MADHUSNUHI RASAYANAM    ASANAVILWADI KERA THAILAM 
CHITRAKA LEHAM    ASANAVILWADI TAILAM 
CHYAVANAPRASAM    ASANELADI TAILAM 
DANTHEEHAREETHAKI LEHAM    ASWAGANDHADI YAMAKAM 
DASAMULA RASAYANAM    ayyappala kerathailam 
DASAMULAHARITHAKI LEHAM    BALADHATRYADITHAILAM 
DRAKSHADI LEHAM    BALAGULOOCHYADI KERA THAILAM 
GANDHAKARAJA RASAYANAM    BALAGULUCHYADI TAILAM 
HAREETHAKYADI RASAYANAM    BALAHATHADI TAILAM 

All Ayurvedic Products are available here.